[6] [dansohungnguyen] [slider-top-big] []
You are here: Home / , KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ-KHHGĐ NĂM 2013

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ-KHHGĐ NĂM 2013

CHI CỤC DÂN SỐ-KHHGĐ NGHỆ AN
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ
HUYỆN HƯNG NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  12  /KH-TT

Hưng Nguyên, ngày 25 tháng 12 năm  2012
   

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG-GIÁO DỤC
 Về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Huyện Hưng Nguyên năm 2013
         
Năm 2013, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm thứ 2 thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Trong điều kiện kết quả thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ năm 2012 có rất nhiều hạn chế. Vì vây, nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề và cũng là năm phải chuyển hướng mạnh về công tác Dân số-KHHGĐ, từ nhận thức, tư duy, cách làm phải có những đổi mới thực sự so với những năm trước đây.
Để  chủ động triển khai thực hiện kế hoạch chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số -KHHGĐ năm 2013 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện xây dựng kế hoạch công tác truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ năm 2013 với những nội dung và giải pháp chủ yếu sau đây:
I, Xác định công tác Dân số-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là yếu tố cơ bản để phát huy nguồn lực con người, luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền;  tham mưu của cán bộ chuyên môn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính trị-xã hội và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Dân số-KHHGĐ:
1, Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước ban hành về chính sách Dân số-KHHGĐ. Đặc biệt quán triệt lưu ý:
+ Quyết định số 2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020
+ Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghi quyết 20-NQ/TU ngày 26/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số-KHHGĐ trong tình hình mới.;
+ Thông tri số 08-Ttr/HU, ngày 16 /10/2012 của BTV Huyện ủy hướng dẫn thực hiện chỉ thị 09-CT/TU, ngày 19/9/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy;
+ Nghị quyết số  52/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
+ Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ  An
+ Nghị quyết của HĐND huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 và Quyết định của UBND huyện quy định một số chính sách về Dân số-KHHGĐ trên địa bàn huyện.
Tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc cho lãnh đạo các cấp, các ngành về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược, vai trò của công tác Dân số-KHHGĐ trong sự phát triển bền vững của huyện nhà để từ đó có sự quan tâm đúng mức, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nội dung quan trọng của các văn bản nói trên.
Việc tuyên truyền không đơn thuần chỉ tổ chức thông qua hội nghị mà cần quan tâm đến tổ chức hội thảo chuyên đề, tập huấn, thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau.
Trong thực tế, không phải lãnh đạo nào cũng hiểu biết đầy đủ, nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số-KHHGĐ. Đây là một khâu không dễ dàng, vì từ trước đến nay, công tác truyền thông vận động chủ yếu tập trung vào người dân, đối tượng các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ, chứ chưa xem lãnh đạo là đối tượng truyền thông quan trọng. Do đó, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, Cán bộ chuyên trách Dân số-KHHGĐ phải phát huy vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin, tham mưu, vận động, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác Dân số-KHHGĐ.
2, Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và tỉnh ; Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện sẽ tham mưu ban hành:
+ Các văn bản của BTV, BCH Đảng bộ huyện về chính sách Dân số-KHHGĐ;
+ Nghị quyết của HĐND huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 và Quyết định của UBND huyện quy định một số chính sách về Dân số-KHHGĐ trên địa bàn huyện.
+ Chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện về thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ;
+ Kế hoạch chương trình kiểm tra công tác Dân số-KHHGĐ của Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ huyện
 Trên cơ sở đó, Chuyên trách Dân số-KHHGĐ các xã, thị trấn có kế hoạch tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể ban hành các văn bản ở đơn vị mình để tổ chức thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ có hiệu quả.
3, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục kịp thời những thiếu sót  còn xẩy ra đối với đơn vị mình trong công tác Dân số-KHHGĐ. Chú ý tập trung những đơn vị còn có mức sinh cao, sinh con thứ 3 trở lên....; những đơn vị lãnh đạo cơ sở chưa chú trọng đến công tác Dân số-KHHGĐ.
II. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục vận động trong lãnh đạo các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân chuyển đổi hành vi về Dân số-chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phong phú nhằm xã hội hóa về công tác Dân số - KHHGĐ;  tập trung  vào các nội dung:
1, Các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Các cấp ủy Đảng, chính quyền, nội quy, quy chế của các cơ quan đơn vị về Dân số-KHHGĐ.Thể hiện cho được:
- Trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ.
- Trách nhiệm của các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong việc phối hợp, vận động, hướng dẫn các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ.
- Quyền và nghĩa vụ của các cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ.
2, Các nội dung chuyển đổi hành vi: Chủ trương chính sách; Làm mẹ an toàn; KHHGĐ; Phòng chống lây nhiễm đường sinh sản, HIV/AIDS; Bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS; Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Sàng lọc trước sinh và sơ sinh;Chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
- Tập trung vào nhóm các hành vi:
+ Nhóm hành vi thứ nhất : Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số-KHHGĐ;
+ Nhóm hành vi thứ 2: Làm mẹ an toàn; KHHGĐ; Phòng chống lây nhiễm đường sinh sản, HIV/AIDS; Bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS;
+ Nhóm hành vi thứ 3: Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Sàng lọc trước sinh và sơ sinh;
+ Nhóm hành vi thứ 4: Chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
- Tập trung vào nhóm các đối tượng:
+ Lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể các cấp
+ Đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ
+ Đối tượng ngoài độ tuổi sinh đẻ; những người uy tín trong cộng đồng.
Chú ý: Tập trung vào các vùng sông nước, vùng có mức sinh và sinh con thứ 3 trở lên cao.
3,Triển khai chiến dịch “ Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ Dân số/SKSS/KHHGĐ” ở tất cả các xã, thị trấn.
Nội dung chủ yếu tập trung vào nhóm hành vi thứ nhất.
4, Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án theo hướng dẫn của tỉnh:
+ Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở 23 xã, thị trấn
+ Đề án sàng lọc trước sinh, sau sinh ở 20 xã, thị trấn và  tham mưu để tỉnh hỗ trợ mở rộng và phủ kín đề án trên địa bàn toàn huyện.
+ Triển khai đề án truyền thông vùng giáo tại 2 xã Hưng Tây, Hưng Trung và đề án Chăm sóc SKSSVTN, TN ở Hưng Châu, Hưng Thịnh có hiệu quả.
5, Phối hợp với các  thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ từ huyện đến cơ sở để tập huấn, truyền thông cho đối tượng cán bộ cốt cán của từng tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội về kiến thức cũng như chính sách Dân số-KHHGĐ
6, Cán bộ chuyên trách, Cộng tác viên tăng cường các hoạt động phối kết hợp lồng ghép qua các hội nghị, chuyên đề, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp; thông qua họp xóm, khối, sinh hoạt các chi hội, Câu lạc bộ, tư vấn nhóm đối tượng ... để  đạt hiệu quả cao trong việc cam kết của các cặp vợ chồng thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ và chiến dịch “ Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ Dân số/CSSKSS/Kế hoạch hóa gia đình”.
7, Cung cấp các tin bài, phóng sự, hình ảnh, thơ ca, hò vè thường xuyên cho đài báo, tập san, bản tin nội bộ, Trang thông tin điện tử của huyện, tỉnh và Trung ương về nội dung Dân số-KHHGĐ ( Mỗi xã, thị trấn ít nhất có 5 tin bài/ năm)
8, Truyền thông và kết hợp cung cấp, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu.
III. Các hình thức  truyền thông - giáo dục về Dân số-KHHGĐ năm 2013.
A. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đã thực hiện năm 2012:
Các đơn vị áp dụng thực hiện theo các mô hình đã xây dựng năm 2012 tại Công văn số 02/TTDS, ngày 10/3/2012 của Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện về việc hướng dẫn xây dựng các mô hình truyền thông.
B. Xây dựng hoạt động truyền thông theo mô hình mới:
* Hình thức hoạt động: Diễn đàn Dân số/SKSS/KHHGĐ:
 Là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng có được cơ hội để trao đổi, chia sẻ, nói lên ý kiến của mình, đồng thời cũng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân về DS/SKSS/KHHGĐ. Ưu điểm của loại hình hoạt động này là không cần phải chuẩn bị trước về nhiều nội dung, thu hút được sự quan tâm và tham gia của các  đối tượng, có cơ hội để được nghe trực tiếp những nhu cầu, mong muốn của các đối tượng, đồng thời có thể trao đổi với họ và xin ý kiến họ về những khó khăn/những vấn đề cụ thể về DS/SKSS/KHHGĐ Tuy nhiên, hạn chế của loại hình hoạt động này là thường khó chủ động và kiểm soát được nội dung cũng như thời gian diễn ra, dễ bị nhàm chán nếu người dẫn dắt không có kinh nghiệm, ít hiểu biết về Dân số-KHHGĐ,  lượng thông tin và kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực DS/SKSS/KHHGĐ đưa ra không nhiều. Để chuẩn bị cho một diễn đàn về DS/SKSS/KHHGĐ, cần có các hoạt động cụ thể sau:
* Nội dung và các hoạt động cụ thể:
Xác định tên diễn đàn: Căn cứ vào nội dung của diễn đàn để xác định tên diễn đàn.
Xác định đối tượng tham gia
Nếu diễn đàn mang tính thuần túy nhằm vào chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ của một nhóm đối tượng cụ thể, ví dụ là VTN/TN thì đối tượng chỉ là nam nữ trong độ tuổi VTN/TN, trong hoặc  ngoài trường học.
Nếu diễn đàn mang tính lồng ghép với tuyên truyền vận động thì ngoài đối tượng đích là VTN/TN cần có sự tham gia của các nhóm đối tượng khác như: Cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ các nhà lãnh đạo, Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; những người có uy tín trong cộng đồng.
Người chủ trì và cố vấn chuyên môn
Người chủ trì: Ban chấp hành các đoàn thể chính trị-xã hội (Quản lý trực tiếp nhóm đối tượng), Cán bộ Chuyên trách Dân số-KHHGĐ xã, thị trấn.  Vì hoạt động này thường khó chủ động kiểm soát về nội dung, thời gian, dễ bị nhàm chán. Nên người chủ trì phải là những người am hiểu về DS/SKSS/KHHGĐ nhạy bén, năng động và có tính hài hước.
Ban cố vấn chuyên môn: Một số người công tác trong lĩnh vực dân số, y tế có hiểu biết sâu sắc  về lĩnh vực DS/SKSS/KHHGĐ.
Thời gian/thời lượng
Mỗi năm nên tổ chức một lần. Thời gian thực hiện từ 2- 3giờ.
Mục tiêu
Nâng cao hiểu biết về nội dung chính của chủ điểm nào đó về DS/SKSS/KHHGĐ
Tạo cơ hội để đối tượng trao đổi chia sẻ nói lên ý kiến bày tỏ thái độ của mình liên quan đến chủ đề diễn đàn.
Tạo cơ hội để đối tượng đưa ra những nhu cầu, mong muốn của họ đối với những vấn đề DS/SKSS/KHHGĐ mà họ đang phải đối mặt.
Góp phần hướng dẫn kỹ năng cho đối tượng đối với việc thực hiện những hành vi có lợi về DS/SKSS/KHHGĐ.
Tạo cơ hội đối thoại giữa đối tượng với các nhà hoạch định chính sách, những người có ảnh hưởng. Từ đó có thể đưa đến kết quả là tạo được một môi trường chính sách, xã hội văn hóa thuận lợi cho chương trình tăng cường DS/SKSS/KHHGĐ cho nhóm đối tượng.
Chủ đề
Mỗi diễn đàn có những chủ đề khác nhau.
Việc lựa chọn chủ đề cần ưu tiên cho vấn đề DS/SKSS/KHHGĐ bức xúc nhất trên địa bàn.
Xác định thông điệp chính của diễn đàn.
Chuẩn bị:
-         Thành lập BTC, thống nhất:
-     Chủ đề, cách thức, nội dung, mục tiêu, các thông điệp…
-     Quyết định địa điểm, thời gian tổ chức, đối tượng.
-         Phân công trách nhiệm.
-         Thông báo giấy mời.
-         Mời cố vấn chuyên môn, các nhà lãnh đạo, những người có uy tín.
Tổ chức một buổi diễn đàn
-         Đón tiếp đại biểu khách mời.
-         Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
-         Nêu các mục đích và chủ đề của diễn đàn.
-         Thảo luận và lấy ý kiến phản hồi của các thành viên tham dự diễn đàn.
-         Trình bày kết quả.
-         Tuyên bố, khuyến nghị chung (những hành vi cần chuyển đổi), đưa ra thông điệp.
-         Cảm ơn, kết thúc.
Lưu ý: Mỗi diễn đàn nên có chương trình sân khấu hóa có nội dung về Dân số/SKSS/KHHĐ, đặc biệt là  phù hợp với nội dung, chủ đề của diễn đàn
C, Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hình thức truyền thông tư vấn nhóm đối tượng:
Đây là hình thức truyền thông kết hợp với tư vấn tại hộ và từng đối tượng, được xem là hoạt động chủ lực, mũi nhọn trong công tác truyền thông vận động năm 2013.
Tư vấn nhóm đối tượng:  Là tuyên truyền viên trực tiếp nói chuyện với một nhóm ( từ 20-30 người)  các đối tượng có hoàn cảnh, đặc điểm, nhu cầu sức khoẻ sinh sản và thông tin giống nhau. Để chuẩn bị cho một buổi tư vấn nhóm thành công cần có những hoạt động sau đây:
- Xác định đối tượng của buổi tư vấn thông qua nội dung tư vấn:
Ví dụ: Nội dung tư vấn Làm mẹ an toàn thì đối tượng tư vấn là các bà mẹ mang thai, và nuôi con nhỏ; Nội dung chăm sóc SKSS VTN, TN thì đối tượng là VTN,TN; Nội dung đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh thì đối tượng là những người sắp kết hôn, kết hôn rồi nhưng chưa mang thai, các bà mẹ mang thai, các bà mẹ sinh một con;…
- Chuẩn bị các điều kiện cho buổi tư vấn:  Địa điểm, bàn ghế, nước uống, giấy mời, một số phương tiện truyền thông cần thiết cho buổi tư vấn
   -  Các bước thực hiện một buổi tư vấn nhóm
  - Chào hỏi đối tượng, mời đối tượng ngồi sao cho mọi người đều có thể nhìn rõ tranh, ảnh khi bạn trình bày.
   - Giới thiệu nội dung tư vấn.
  - Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở, tin cậy.
   - Trình bày tóm tắt, rõ ràng, dễ hiểu các thông tin (cần liên hệ với tình hình địa phương và có những dẫn chứng, tranh ảnh, hiện vật minh họa).
 - Khuyến khích mọi người hỏi và thảo luận.
 - Giải đáp các câu hỏi của đối tượng.
 - Tóm tắt các ý chính
 - Đưa ra thông điệp, mong muốn của người tư vấn.
- Chào tạm biệt, hẹn gặp lại đối tượng.
          Lưu ý:  Tránh nói nhiều, nói dài. Tránh chỉ trích, phê phán khi có đối tượng nói sai. Chỉ nên kéo dài thời gian trong 30 phút - 1 giờ đồng hồ.
D. Chỉ tiêu cơ bản thực hiện chương trình kế hoạch truyền thông- giáo dục năm 2013
1, Ban hành được các văn bản lãnh đạo chỉ đạo ( Nghị quyết của cấp ủy; HĐND, Quyết định của UBND) thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ (ít nhất 2 văn bản/năm)
2, Diễn đàn về Dân số/SKSS/KHHGĐ :     ít nhất 1 lần/năm
3, Tư vấn cộng đồng :                      ít nhất 1 lần/ năm;
4, Phát thanh:                                   2 lần/thứ năm hàng tuần; và các ngày lễ lớn trong năm như Ngày Dân số Thế giới (11/7), Tháng hành động Quốc gia về Dân số (01/12- 31/12); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Dân số Việt Nam (26/12 ) và các ngày lễ kỷ niệm khác.
5, Khẩu hiệu:                                    5 câu/ xóm, khối   
6, Tư vấn nhóm:                               tối thiểu 2 lần/xóm, khối/năm;
7,Thường xuyên tư vấn vận động tại hộ và từng đối tượng cụ thể.
8, Tư vấn các đề án:                                  Theo quy định của đề án;
9, Câu lạc bộ: duy trì và thành lập mới: ít nhất 70% số xóm, khối có CLB sinh hoạt có nội dung về Dân số-KHHGĐ và tổ chức sinh hoạt ít nhất 3-4 tháng/lần.
10, Mô hình gương điển hình công tác: có báo cáo tóm tắt tập thể, cá nhân;
11, Gương điển hình về thực hiện chính sách: có báo cáo tóm tắt từng cá nhân;
12, Ít nhất có 2 tin bài trên Trang thông tin điện tử huyện, hoặc THÔNG TIN NỘI BỘ huyện, hoặc Tập san của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Nghệ An; hoặc báo, đài tỉnh, trung ương.
E,  Nội dung, hình  thức, phương thức các hoạt  động chủ yếu từng Quý trong năm: (Các cơ sở có thể bổ sung, điều chỉnh nội dung, hình thức phong phú phù hợp với tình hình của đơn vị mình) 

Nội dung
Quý I
Thông điệp và Nội dung hoạt động trọng tâm

Thông điệp:
- Chất lượng Dân số quyết định tương lai đất nước.
- Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc.
- Thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội, gia đình và mọi công dân.
Nội dung chính:
 - Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước về Dân số-KHHGĐ; Đặc biệt là  nội dung Quyết định số 2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị 09 - CT/TU của ban thường vụ Tỉnh ủy; Thông tri số 08-Ttr/HU, ngày 16/10/2012 của BTV Huyện ủy hướng dẫn thực hiện chỉ thị 09-CT/TU, ngày 19/9/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND, ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách Dân số-kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách Dân số-KHHGĐ trong tình hình mới; Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 02/11/2012 của UBND huyện Hưng Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 19/9/2012 của BTV Tỉnh Ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 26/6/2009 của BTV Tỉnh Ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - KHHGĐ trong tình hình mới;  Nghị quyết của HĐND và UBND huyện quy định về chính sách Dân số-KHHGĐ; Các văn bản quy định của cơ sở về Dân số-KHHGĐ.....
- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục, vận động năm 2013 ở cơ sở
- Tham mưu các văn bản cho Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2013;
- Đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, phấn đấu 100% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ theo Quyết định 76/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách Dân số-KHHGĐ trong tình hình mới.
- Xây dựng kế hoạch chiến dịch “ Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ Dânsố/SKSS/KHHGĐ” năm 2013.
- Đẩy mạnh truyền thông tư vấn cộng đồng kết hợp với ra quân chiến dịch “ Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ Dân số/SKSS/KHHGĐ” năm 2013.
- Phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên để có chương trình truyền thông trọng điểm đặc thù cho từng tổ chức trên địa bàn.
 - Sinh hoạt CLB theo định kỳ.
- Các nội dung khác có liên quan.
Phương thức thực hiện
- Duy trì chương trình phát thanh sáng và chiều thứ 5 hàng tuần; Tổ chức truyền thông tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm đối tượng và tư vấn tại hộ.
- Xây dựng phương hướng, kế hoạch thực hiện hoạt động truyền thông 2013 chi tiết, cụ thể  đến từng tháng, tuần;
- Cung cấp thông tin về Dân số -KHHGĐ cho lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Đưa các chỉ tiêu Dân số- KHHGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể , cụ thể hóa các hoạt động truyền thông phối hợp.
- Xây dựng kế hoạch chiến dịch, khảo sát, lập danh sách các đối tượng tham gia chiến dịch.
 - Tổ chức sinh hoạt định kỳ các CLB theo quy chế với nội dung và hình thức phù hợp.
- Truyền thông và kết hợp cung cấp, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu

Quý II
Thông điệp và Nội dung hoạt động trọng tâm
Thông điệp:
       - Vì hạnh phúc tương lai của chính mình, hãy bảo vệ sức khoẻ sinh sản
 - Tăng cường chăm sóc sức khoẻ sinh sản vì chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của mỗi gia đình
       - Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc.
- Đầu tư cho công tác Dân số- KHHGĐ là đầu tư cho sự bền vững.
Nội dung chính:
- Tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước về Dân số-KHHGĐ;
- Chỉ đạo và tổ chức điểm  cấp huyện và triển khai ra diện rộng  ở cấp xã diễn đàn có nội dung về dân số/SKSS/KHHGĐ.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh truyền thông tư vấn cộng đồng kết hợp với ra quân chiến dịch “ Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ Dân số/SKSS/KHHGĐ”; hoàn thành 80% chỉ tiêu thực hiên các BPTT năm 2013;
-  Kiểm tra việc ký cam kết thực hiện  chính sách Dân số-KHHGĐ theo Quyết định 76/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách Dân số-KHHGĐ trong tình hình mới.
- Kiểm tra việc củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình truyền thông ở tất cả các xã, thị trấn.
- Đẩy mạnh truyền thông tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm các đề án Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và Sàng lọc trước sinh, sau sinh.
- Kiểm tra và đánh giá công tác truyền thông – giáo dục 6 tháng đầu năm
 - Sinh hoạt CLB theo định kỳ.
Phương thức thực hiện
- Duy trì chương trình phát thanh sáng và chiều thứ 5 hàng tuần; Tổ chức truyền thông tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm đối tượng và tư vấn tại hộ.
-  Cụ thể hóa các hoạt động truyền thông phối hợp với các ban ngành đoàn thể. .
-  Tổ chức các hoạt động truyền thông tại điểm thực hiện chiến dịch của các xã, thị trấn.
  - Tổ chức sinh hoạt định kỳ các CLB theo quy chế với nội dung và hình thức phù hợp.
- Thực hiện tổ chức hoạt động diễn đàn theo hướng dẫn của Trung tâm Dân số-KHHGĐ.
- Tham mưu với BCĐ rà soát kiểm tra các mô hình truyền thông để có biện pháp củng cố, sữa chữa đối với mô hình phát thanh, khẩu hiệu; tổ chức hoạt động đối với mô hình CLB, TVCĐ; nêu gương và nhân rộng đối với mô hình gương điển hình tiêu biểu thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ và thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ.
- Có kế hoạch thực hiện các điểm tư vấn nhóm nội dung các đề án.
- Truyền thông và kết hợp cung cấp, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu

Quý III
Thông điệp và Nội dung hoạt động trọng tâm
Thông điệp:
- Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ
- Giữ vững khoảng cách giữa hai lần sinh từ 3 đến 5 năm để bảo vệ sức khoẻ cho mẹ và con
- Thực hiện gia đình ít con, khoẻ mạnh để có cuộc sống no ấm
- Thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nội dung chính:
- Tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước về Dân số-KHHGĐ;
- Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Dân số Thế giới.
- Đồng loạt các xã, thị trấn tổ chức diễn đàn về dân số/SKSS/KHHGĐ.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện  chiến dịch “ Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ Dân số/SKSS/KHHGĐ” đợt II năm 2013.
-  Tiếp tục kiểm tra việc ký cam kết thực hiện  chính sách Dân số-KHHGĐ theo Quyết định 76/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách Dân số-KHHGĐ trong tình hình mới.
- Tiếp tục kiểm tra việc củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình truyền thông ở tất cả các xã, thị trấn.
- Đẩy mạnh truyền thông tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm các đề án Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và Sàng lọc trước sinh, sau sinh
 - Sinh hoạt CLB theo định kỳ.
Phương thức thực hiện
- Duy trì chương trình phát thanh sáng và chiều thứ 5 hàng tuần; Tổ chức truyền thông tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm đối tượng và tư vấn tại hộ.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới năm 2013.
- Cụ thể hóa các hoạt động truyền thông phối hợp với các ban ngành đoàn thể. .
- Tổ chức các hoạt động truyền thông tại điểm thực hiện chiến dịch đợt 2 của các xã, thị trấn.
- Tổ chức sinh hoạt định kỳ các CLB theo quy chế với nội dung và hình thức phù hợp.
- Thực hiện tổ chức hoạt động diễn đàn theo hướng dẫn của Trung tâm Dân số-KHHGĐ.
- Tham mưu với BCĐ rà soát kiểm tra các mô hình truyền thông để có biện pháp củng cố, sữa chữa đối với mô hình phát thanh, khẩu hiệu; tổ chức hoạt động đối với mô hình CLB, TVCĐ; nêu gương và nhân rộng đối với mô hình gương điển hình tiêu biểu thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ và thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ.
- Có kế hoạch thực hiện các điểm truyền thông tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm nội dung các đề án.
- Truyền thông và kết hợp cung cấp, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu

Quý IV
Thông điệp và nội dung hoạt động trọng tâm
Thông điệp:
- Hãy chọn cho mình một biện tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn
-Kế hoạch hoá gia đình là trách nhiệm của mỗi cặp vợ chồng.
- Nam giới có trách nhiệm chia sẻ với phụ nữ trong việc thực hiện KHHGĐ và nuôi dạy con cái
- Giữ vững cam kết, duy trì mức sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số
- Đầu tư cho công tác Dân số- KHHGĐ là đầu tư cho sự phát triển bền vững
- Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ.
Nội dung chính:
- Tập trung tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước về Dân số-KHHGĐ;
- Cụ thể hóa các hoạt động truyền thông phối hợp lồng ghép với các ban ngành đoàn thể đặc biệt là Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, MTTQ nhân ngày đại đoàn kết toàn dân, các ngày lễ thành lập hội.
- Rà soát và đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm về công tác truyền thông giáo dục Dân số-KHHGĐ. Đẩy mạnh thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu thực hiên các BPTT năm 2013
- Xây dựng kế hoạch truyền thông hưởng ứng Tháng Quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12
- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục, vận động năm 2014 từ huyện xuống  cơ sở
- Triền khai thực hiện  kế hoạch truyền thông hưởng ứng Tháng Quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.
- Chỉ đạo sinh hoạt các CLB.
- Kiểm tra đánh giá hoạt động truyền thông năm 2013.
Phương thức thực hiện
- Duy trì chương trình phát thanh sáng và chiều thứ 5 hàng tuần; Tổ chức truyền thông tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm đối tượng và tư vấn tại hộ.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12
- Cụ thể hóa các hoạt động truyền thông phối hợp với các ban ngành đoàn thể.
- Tổ chức các buổi tư vấn nhóm, thăm hộ gia đình để đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu BPTT năm 2013.
- Tổ chức sinh hoạt định kỳ các CLB theo quy chế với nội dung và hình thức phù hợp.
- Truyền thông và kết hợp cung cấp, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu.
-  Tiếp tục truyền thông tư vấn cộng đồng  các đề án Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và Sàng lọc trước sinh, sau sinh.

           
            IV, Tổ chức thực hiện:
Các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch khung của Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện để xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cả năm, từng quý,  tháng và từng tuần; nêu rõ được nội dung làm gì ? Làm như thế nào ? Khi nào làm ? Ai làm ? và kết quả phải đạt ra sao? sát đúng tình hình của đơn vị mình. Tham mưu với Cấp ủy, chính quyền, phối hợp đồng bộ vớ các ban, ngành ,đoàn thể ở đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh khi có chủ trương, kế hoạch của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Nghệ An về công tác truyền thông giáo dục hoặc có vấn đề gì vướng mắc chưa hiểu hay cần điều chỉnh, bổ sung thì các xã, thị trấn báo cáo về Trung tâm qua Ban truyền thông- giáo dục để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận:
- Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Nghệ An (b/c);
- BCĐ thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ huyện (b/c);
- Các xã, thị trấn;
- Lưu VP.
GIÁM ĐỐC

(đã ký)Nguyễn Kim Bảng